ชิปปิ้ง กับการขอใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล

ชิปปิ้ง กับการขอใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล

การทำกิจการธุรกิจการขนส่ง หรือ ชิปปิ้งทางทะเล หรือเรียกอีกอย่างว่าการขนส่งทางเรือนั้น ถือว่าเป็นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เพราะต้องมีการขนส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่ง และเพราะข้อกำหนดหรือกฎหมายในการขนส่งของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน อีกทั้งเพื่อการรักษาความปลอดภัยและควบคุมสินค้าและการขนส่ง ดังนั้นจึงต้องมีข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบการที่ทำกิจการการขนส่งระหว่างประเทศ ที่จะสามารถทำกิจการการขนส่งได้ก็ต้องมีการขอใบอนุญาตการขนส่งทางทะเลก่อนเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อทำความเข้าใจในการขอใบอนุญาตในการขนส่งทางทะเลแล้วหละก็ วันนี้ Shippingyou จึงจะได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอใบอนุญาตผู้ประกอบการทางทะเล ว่ามีต้องทำอย่างไรและมีขั้นตอนใดบ้างกันค่ะ

ชิปปิ้ง ขอใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล  ชิปปิ้ง กับการขอใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล E0 B8 8A E0 B8 B4 E0 B8 9B E0 B8 9B E0 B8 B4 E0 B
ชิปปิ้ง ขอใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกิจการขนส่งทางทะเล ก็ต้องมีการขอใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนส่งหรือคนโดยสารทางเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ และจากต่างประเทศมาไทย ซึ่งก็จะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดในการทำใบอนุญาติ ดังนี้

ผู้ยื่นคำขอและอายุใบอนุญาต

ผู้ยื่นคำขอ
ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งของหรือคนโดยสารโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศมายังประเทศไทย หรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนอกราชอาณาจักร ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งทางทะเลชายฝั่งในราชอาณาจักรโดยเรือที่มีขนาดตั้งแต่ 250 สิบตันกรอสขึ้นไป ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลสำหรับผู้ประกอบการข้างต้นที่ประกอบกิจการอยู่แล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี พ..2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี (ฉบับที่ 2) .. 2548 ใช้บังคับ ให้ยื่นค้าขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 180 วันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

อายุหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลไม่มีอายุสามารถใช้ได้จนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิก และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่ประการใด

เอกสารประกอบการจดทะเบียน
ยื่นคำขอตามแบบ พว.1 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้้าและการพาณิชยนาวี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

1. กรณีผู้ยื่นค้าขอเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
) ใบส้าคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด พร้อมสำเนาหรือภาพถ่าย
) หนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมสำเนาหรือภาพถ่าย
) ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมวัตถุประสงค์
) ส้าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
) ข้อบังคับของบริษัท
2.
กรณีผู้ยื่นค้าขอเป็นห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งจดทะเบียน
) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนพร้อมสำเนาหรือภาพถ่าย
) ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์

3. กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ
) บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ขอหรือเอกสารประจำตัวบุคคลอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ใช้แทนบัตรประจำตัว
) สำเนาทะเบียนบ้าน
)รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน ถ้ามี
4.
บัตรส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการลงทุน ถ้ามี
5.
เอกสารและหลักฐานอื่น ถ้ามี
การขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการขนส่งทางทะเล ประเภทเจ้าของเรือนอกจากเอกสาร
หลักฐานที่ระบุไว้ใน (1.) ถึง (5.) แล้ว ให้ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย
) รายละเอียดเกี่ยวกับเรือที่ใช้การประกอบการขนส่งทางทะเลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขออนุญาต
) สำเนาทะเบียนเรือไทยและส้าเนาใบอนุญาตใช้เรือ ถ้ามี
) ชื่อบริษัทที่ผู้ขอจดทะเบียนเป็นตัวแทน หรือสาขาของบริษัทเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
) แผนผังแสดงที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมของสถานประกอบกิจการ

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล
ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งทางทะเล ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยสถานที่ดังต่อไปนี้

สถานที่ยื่นคำร้อง
สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี
กรมการขนส่งทางน้้าและพาณิชยนาวี
เลขที่ 19 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพ โทร 02 -280 7904
e-mail : maritime.md@mot.go.th

เพียงทำตามข้อกำหนดการขอใบอนุญาตเพื่อให้การทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากชิปปิ้งให้ได้อย่างสบายใจ และถูกกฎหมาย จะทำอะไรก็ไม่ต้องกังวล และเพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าและการขนส่งทางทะเลเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยต่อธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าได้นั่นเอง และ Shippingyou ก็เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าจากชิปปิ้งจีนที่จดทะเบียนแล้วและคุณสามารถไว้วางใจได้ในการนำเข้าสินค้าจากชิปปิ้งเข้ามาในไทยค่ะ โดยเรามีบริการชิปปิ้งทั้งทางบกและทางทะเลที่คิดค่าบริการขนส่งตามจริง และบริการขนส่งที่รวดเร็วปลอดภัยอย่างเป็นมืออาชีพ สามารถเข้าไปอ่านเงื่อนไขการใช้บริการได้ ที่นี่!!

.

.

ข้อมูลอ้างอิง

MarinerThai.com