นำเข้าสินค้าจากจีน มารู้จัก “ระบบขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์จีน”

นำเข้าสินค้าจากจีน มารู้จัก ระบบขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์จีน

การจะทำธุรกิจใดๆนั้นผู้ที่คิดจะทำธุรกิจจึงต้องควรศึกษาเดี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นให้ดี เช่นเดียวกับธุรกิจการขนส่ง โดยผู้ประกอบการการขนส่งของไทยที่ต้องการจะนำเข้าสินค้าจากจีน จึงต้องควรที่จะศึกษาหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในด้านระบบการขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์จากจีนเพื่อเตรียมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และจะได้เตรียมความพร้อมและรับมือเกี่ยวกับการทำธุรกิจและนำเข้าสินค้าจากจีน วันนี้ Shippingyou ก็จะได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศจีนมาให้เป็นข้อมูลความรู้กันค่ะ

นำเข้าสินค้าจากจีน ระบบขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์จีน  นำเข้าสินค้าจากจีน มารู้จัก “ระบบขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์จีน” aa 01 1
นำเข้าสินค้าจากจีน ระบบขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์จีน

ถ้าจะพูดถึง ระบบการขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์(Logistics System)” ของจีนนั้น ถือว่าจีนมีระบบการขนส่งที่มีความก้าวหน้าและมีเทคโนโลยีการขนส่งที่ทันสมัยและพัฒนาไปก้าวไกลมาก เพราะเนื่องจากว่าประเทศจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่ จึงมีความได้เปรียบในแง่ของภูมิศาสตร์ และระบบอุตสาหกรรมในจีนที่มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าและส่งออกไปทั่วโลก โดยในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของจีนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและได้รับการให้การสนับสนุนโดยรัฐบาลจีนที่ได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ในจีนเพื่อการส่งออกสินค้า เพื่อการพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมการขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์ที่ทำให้จีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

โดยจากการให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาการขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์นั้นก็ทำให้ประเทศจีนพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศผู้ให้บริการการขนส่งอันดับแรกๆของโลก ทำให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจบริการการขนส่งที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไปตามการพัฒนา และนโยบายการสร้างระบบสาธารณูโภคพื้นฐานของรัฐบาลจีนที่ช่วยทำให้ด้านการขนส่ง การคมนาคมทั้งหลายมีความสะดวกและความพร้อมในการให้บริการมากขึ้นและครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นในด้านระบบการเก็บสินค้า  ระบบการจัดการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้และเครือข่ายทางเศรษฐกิจ

ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมการขนส่งและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อใช้ในระบบการขนส่งเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและทันสมัยแก่การขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางเครื่องบิน โดยมีตัวอย่างการขยายระบบทางรถไฟโดย เพื่อให้เกิดการเติบโตของปริมาณการขนส่งทางรถไฟให้มากกว่าเดิม นี่จึงเป็นตัวอย่างของนโยบายการพัฒนาระบบการขนส่งของรัฐบาลจีน

นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีนโยบายการปรับปรุงและการจัดระเบียบในเรื่องภาษีการขนส่งและด่านศุลกากรเพื่อให้เกิดความสะดวกในด้านการขนส่งที่ลดความซับซ้อนลงในการทำธุรกิจการขนส่ง การปรับนโยบายในเรื่องภาษีนี้ก็มีผลต่อแรงจูงใจของบริษัทที่ทำธุรกิจขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์จากนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องนโยบายหลักของรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออก จึงทำให้บริษัทต่างๆต้องมีการตื่นตัวและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายต่างๆของรัฐบาลและการเก็บภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

กระแสการพัฒนาการขนส่งของจีนในปัจจุบัน พัฒนาไปสู่กระแสกระแสการขนส่งแบบบูรณาการ (Integrated Transport) คือกระแสการขนส่งที่รวบรวมการส่งทั้งเส้นทางบก ทางแม่น้ำ และทางทะเล และให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวกับการขนส่งภายในและต่างประเทศ โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (one stop service) การให้บริการการขนส่งแบบนี้จะสามารถดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับกิจการการขนส่งในประเทศจีน ที่จะทำให้ได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งจากผู้ประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งผลดีกับประเทศจีนในด้านการมีคู่แข่งทางธุรกิจที่หลากหลายได้เข้ามาสนใจที่จะทำธุรกิจการขนส่งร่วมกับประเทศจีนมากยิ่งขึ้น โดยก็มีสาเหตุมาจากความเชื่อมั่นในคุณภาพของการบริการการขนส่งและนำเข้าสินค้าจากจีน ที่ให้บริการอย่างครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ

ธุรกิจขนส่งไทยก็ถือได้ว่าเป็นบริษัทคู่ค้าที่ได้มีการทำธุรกิจการขนส่งร่วมกับประเทศจีนมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อการขนส่งพร้อมทั้งนโยบายจากรัฐบาลจีน อีกทั้งความต้องการในการทำธุรกิจกับจีนจากบริษัทต่างชาติทั่วโลก

การเติบโตของธุรกิจการให้บริการการขนส่งและโลจิสติกส์ในจีนที่เติบโตได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านการค้า ไทยในฐานะเป็นประเทศคู่ค้าที่ทำธุรกิจกับจีนมาอย่างยาวนานก็ต่องมีการพัฒนาในด้านระบบการขนส่งเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับประเทศคู่ค้า เพื่อให้การขนส่งสินค้าและการทำธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด เรียกได้ว่าการเติบโตของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในจีนนั้นถือว่าเป็นข้อดีที่ช่วยให้การดำเนินการทำธุรกิจด้านการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนนั้น มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในด้านการขนส่งและนำเข้าสินค้าจากจีนมาสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังรวม การร่สมธุรกิจโดยการเข้ามาตั้งศูนย์การกระจายสินค้าในไทย ซึ่งก็ทำให้กิจการการขนส่งของไทยตื่นตัวในด้านการจัดการกับคู่แข่งที่มีความสามารถรอบด้านไม่ให้มายึดผลประโยชน์มากเกินไปจนผู้ประกอบการไทยขาดทุน ธุรกิจการขนส่งของไทยจึงต้องมีความพร้อมในการทำธุรกิจการขนส่งเพื่อให้ธุรกิจขนส่งของไทยมีความเท่าเทียมกับธุรกิจขนส่งและนำเข้าสินค้าจากจีนในด้านการทำธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศอย่างเท่าทัน ทั้งระบบการจัดการ การพัฒนาทางเทคโนโลยี

ดังนั้นการดำเนินธุรกิจการค้าและนำเข้าสินค้าจากจีนของไทยนั้นที่เป็นสัญญาณที่ดีที่จะช่วยกระตุ้นให้ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยได้ก้าวทันและทัดเทียมไปกับประเทศคู่ค้า อย่างจีนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น หากผู้อ่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการสั่งซื้อสินค้าจากจีน หรือต้องการที่จะนำเข้าสินค้าที่มาจากจีนได้ว่ามีช่องทางไหนบ้าง สามารถอ่านได้ที่บทความ 3 ประเภทการขนส่งสินค้ามาไทย ที่มือใหม่นำเข้าสินค้าจากจีน ควรรู้ !!!

.

.

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก

www.ditp.go.th/