ค่าบริการขนส่งชิปปิ้งจีนมาไทย

ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก ทางรถ (บาท/กก.)
ขนส่ง 3-5 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 100 กก.
มากกว่า 100 กก.
ค่าขนส่งคิดตามปริมาตร ทางรถ (บาท/ลบ.ม.)
ขนส่ง 3-5 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 1 ลบ.ม.
มากกว่า 1 ลบ.ม.
ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก ทางเรือ (บาท/กก.)
ขนส่ง 15-30 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 100 กก.
มากกว่า 100 กก.
ค่าขนส่งคิดตามปริมาตร ทางเรือ (บาท/กก.)
ขนส่ง 15-30 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 1 ลบ.ม.
มากกว่า 1 ลบ.ม.

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท
ขั้นต่ำ 300 บาท
ค่าบริการบิลละ 10 บาท
ค่าประกันภัย 3% ของค่าขนส่ง
ชดใช้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง
ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท

บริษัทไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฎหมายสินค้าต้องห้าม
ต้องกำกัด

วิธีคำนวณค่าขนส่ง

หากใช้หน่วยกิโล (กก.)

คำนวณโดย ใช้
น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโล = ค่าขนส่ง
ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 5 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ
เท่ากับ 5 คูณกับ  69 = 345 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q)

 คำนวณโดย ใช้
ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตรค่าส่งแบบปริมาตร
= ค่าขนส่ง
ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรือ
เท่ากับ 0.06 คูณกับ 6,400 = 384 บาท

หมายเหตุ
การคำนวณค่าขนส่งของการสั่งของจากจีน จะใช้เกณฑ์สากล
ในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร
โดยหากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออก
ไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดง
บนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน
(เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกัน
ว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้
เช่น สภาพอากาศ ศุลกากรการจราจร อุทกภัย ฯลฯ

หากใช้หน่วยกิโล (กิโล) 
คำนวณโดย ใช้ น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโล  = ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 50 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ  = 50 x 39 =  1950 บาท
หากใช้ปริมาตร (Q)
คำนวณโดย ใช้ ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตราค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรือ = 0.06 คูณกับ 5,900 = 354 บาท

หมายเหตุ  ในการคำนวณค่าขนส่งจะใช้เกณฑ์ Logistic สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนัก
หรือปริมาตร โดยหากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก

ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ)
แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

**เฉพาะค่าขนจากจีนมาไทยไม่รวมค่าส่งในประเทศ และค่าบริการเสริมอื่นๆ

ค่าบริการขนส่งในประเทศไทย

จัดส่งโดยขนส่งเอกชนถึงบ้านทั่วประเทศ

ชิปปิ้ง ค่าขนส่ง Table Delivery Cost 20 min 600x176 300x88
ชิปปิ้ง ค่าขนส่ง shippingyounim 25

หมายเหตุ  Nim Express

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)
ต้องเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC ของ Nim express

สินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ สาขาปัตตานี

 • ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  โทรศัพท์ 062-709-6293

สินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับที่ สาขาหาดใหญ่หรือสงขลา

 • ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
 • ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช
  (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา)
  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้
ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า

ของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ
(Nim express จะติดต่อท่าน
เมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน  170 ซม.
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ที่ทางบริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

หมายเหตุ  Nim Express

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)
ต้องเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC ของ Nim express

สินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ สาขาปัตตานี

 • ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  โทรศัพท์ 062-709-6293

สินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับที่ สาขาหาดใหญ่หรือสงขลา

 • ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่
  จ.สงขลา 90110
  โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
 • ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา)
  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้
ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express 
ในจังหวัดนั้นๆ

(Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน  170 ซม.
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ที่ทางบริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง
ชิปปิ้ง ค่าขนส่ง Table Delivery Cost 19 min 600x135 300x68
ชิปปิ้ง ค่าขนส่ง shippingyoukerry

เงื่อนไขการใช้บริการ  Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry
  ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม
  และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง
  กว้าง+ยาว+สูง รวมกัน
  ต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น 
  กว้าง 30 ซ.ม.+65 ซ.ม.+55 ซ.ม.
  = 150 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ kerry
  ไม่สามารถห่อหุ้มด้วย ลังไม้ได้
 • เนื่องด้วย Kerry express
  ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทย
  ด้วย kerry express และหีบห่อสินค้า
  ด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย
  ด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการใช้บริการ  Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน
  20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ยาว+สูง รวมกัน
  ต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น 
  กว้าง 30 ซ.ม.+65 ซ.ม.+55 ซ.ม. = 150 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วย ลังไม้ได้
 • เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express
  และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย
  ด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
ชิปปิ้ง ค่าขนส่ง    600x135 300x68
ชิปปิ้ง ค่าขนส่ง shippingyou

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้า
  ยังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากสินค้าถูกส่งออก
  จากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
  ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน
  (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการ
  รับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
  ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร
  การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

หมายเหตุ

  • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ
   ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
  • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้า
   ยังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากสินค้าถูกส่งออก
   จากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
  • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
   ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน
   (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการ
   รับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
  • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
   ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร
   การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

**หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง
ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้น**
การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้

**หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้น**
การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้